ALGEMENE VOORWAARDEN ALKEN VLOEREN BVBA

Alken Vloeren bvba is enkel gebonden door haar eigen oderbevestiging en onder hevige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de client.

Elke vermelde leveringstermijn van goederen is louter informatief en is niet bindend. De levering vindt plaats vanuit de vestiging van Alken Vloeren bvba Meerdegatstraat 153C te Alken. Vanaf dat ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de client en kan deze laatste geen verhaal meer uitoefenen lastens Alken Vloeren bvba m.b.t. de goederen in geval van verlies, beschadiging, diefstal of waardenvermindering. Het vervoer van de goederen is op risico en kosten van de client. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtigingen van Alken Vloeren bvba opgeschort en is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. De client is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen en/of diensten niet betaald zijn blijven zij uitsluitend eigendom van Alken Vloeren bvba. Elk op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf deze vervaldag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekenstelling verhoogd met een conventionele interest van 1,5% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekenstelling ten titel van Alken Vloeren bvba de inning van haar niet-betaalde facturen uit handen geeft ter incasso omdat de klant/opdrachtgever in gebreken blijft om zijn betalingsverplichting tijdig te voldoen, zal eveneens een bijkomende inningskost van €250,- worden aangerekend.

Een klacht aangaande een factuur dient door de client binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Alken Vloeren bvba. Latere klachten zijn onontvankelijk. Zichtbare gebreken waarover de client op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, zijn niet ontvankelijk. Elke klacht betreffend verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking ervan ten laatste 6 maanden na de levering door de client schriftelijk ter kennis van Alken Vloeren bvba worden gebracht. Alle latere klachten zijn ontvankelijk. Geen enkele klacht geeft de client het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Alken Vloeren bvba in geval van niet-betaling op een enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de client gerechtigd, naar haar goeddunken ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van ontbinding, verbindt de client zich ertoe de door Alken Vloeren bvba afgeleverde goederen welke door de client nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan Alken Vloeren bvba. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal Alken Vloeren bvba, op welke plaats het ook wezen de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

Elke betwisting over onderhavige factuur wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement Hasselt (Belgie) zullen exclusief bevoegd zijn, met dien verstanden dat gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel/woonplaats van de client.

Alken Vloeren bvba verleent kopers van deze vloer een 5 jaar durende garantie op productfouten. De garantietermijn gaat in op de dag dat u de vloer heeft aangekocht.

De vloer is een natuurproduct. Dit houdt het volgende in: Er kunnen kleurverschillen bestaan tussen bijvoorbeeld de monsters in de winkel en de geleverde vloer. Natuurlijke verkleuring van de vloer kan optreden door zonlicht of andere lichtbronnen. Aangezien het hout reageert op vocht dient de vloer te worden gelegd in een droge omgeving. De koppen van de vloerdelen zijn haaks (met een maximale toleratie van 1% van de breedte van het vloerdeel). De lengte van de vloerdelen mag 2 mm afwijken van de vermelde waarde. In de breedte bedraagt de tolerantie +-1,5% en de dikte +-1mm van de breedte zijn toegestaan. Gezonde kwasten, kopscheuren, scheurvorming en kleurschakeringen in de vloerdelen zijn toegestaan. De vloer moet regelmatig gereinigd en onderhouden worden conform de instructies op onze website.

De klant dient de relatieve luchtvochtigheid ten alle tijden tussen 45% en 55% te houden. Alken Vloeren bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door een te hoge of lage relatieve luchtvochtigheid.

Voor het behouden van recht op garantie moet u volgende voorwaarden in acht nemen. De garantie is slechts van toepassing als de aangekochte vloer strikt conform de leginstructies is verwerkt, wordt gereiningd en onderhouden. De vloerdelen moeten vóór en tijdens het leggen worden gecontroleerd op eventueel aanwezige gebreken. Een vloer die ondanks zichtbare gebreken is gelegd, is uitgesloten van de garantie. Het geleverde product is 100% termiet en houtworm vrij. Alken Vloeren bvba is derhalve niet aansprakelijk voor gerelateerde schade. De garantie is niet van toepassing bij onoordeelkundig gebruik., ongeval, onjuiste behandeling, onjuiste montage, onjuiste reiniging, of gebrek aan normaal onderhoud, slijtage door normaal gebruik, beschadiging en krasvorming veroorzaakt door nalatigheid, water of zand, het leggen van vloer in een vochtige ruimte, elk onachtzaam gebruik van het product.

Mocht u onverhoopt toch een beroep op deze garantie moeten doen, dan zijn dit de regels voor uw geldig beroep op garantie. Een beroep op de garantie moet u binnen 30 dagen na de constatering bij het verkooppunt melden. U dient hierbij de originele factuur of kassabon te overleggen. Het recht op garantie vervalt indien fabrikant, of een derde door ons aan te wijzen, geen gelegenheid krijgt de vloer ter plekke te bezichtigen en mogelijkerwijs te onderzoeken. Bij een terecht beroep op garantie, zal Alken Vloeren bvba de beschadigde elementen vervangen. Als de betreffende vloer niet meer leverbaar is, kunt u een vervanging van gelijkwaardige kwaliteit kiezen uit ons actuele assortiment. Aangezien de vloer jaarlijks door gewoon gebruik 10% aan waarde verliest, kan het zijn dat u mogelijkewijs een bepaald bedrag moet bijbetalen. Alken Vloeren bvba is niet aansprakelijk voor verdere schades en kosten, waaronder in ieder geval indirecte kosten zoals legkosten en transportkosten van de beschadigde vloerdelen. De garantie is niet overdraagbaar en slechts van toepassing op de originele koper. Indien de koper van het product een consument is, tasten deze garantievoorwarden de wettelijke rechten van de consument niet aan.

Nota: U als klant wordt uitgenodigd om foto’s van de werkzaamheden en/of het eindresultaat door te sturen naar info@alkenvloeren.be. Deze foto’s zullen enkel en alleen gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Tijd, datum, gezichten etc. zullen eerst verwijderd worden om uw privacy ten alle tijden te beschermen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Alken Vloeren bvba

Pin It on Pinterest

Share This